Najvyšší súd Slovenskej republiky, Súdna rada Slovenskej republiky a Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta si Vás dovoľujú pozvať na piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2019“, ktorá sa bude konať v dňoch 14. a 15. februára 2019 pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci“.

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi sudcami a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom súdnictva.

TERMÍN KONFERENCIE: 14. až 15. 2. 2019 (štvrtok a piatok)

MIESTO KONANIA: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava)

ROKOVACÍ JAZYK: slovenčina, čeština, angličtina (plenárne zasadnutie a vybrané sekcie)

TERMÍN NA ZASLANIE PRIHLÁŠKY: do 13.1.2019, vrátanie názvu a abstraktu príspevku, pričom uvedené údaje budú zverejnené od momentu prihlásenia na webovej stránke konferencie. Prihlásiť sa možno len prostredníctvom on-line registračného systému uverejneného na webstránke www.flaw.uniba.sk/bpf2019 alebo www.lawconference.sk/bpf2019.

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

KONFERENČNÝ POPLATOK:

  • 80,- EUR (bez DPH)
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.

UBYTOVANIE:

  • účastníci si zabezpečujú a hradia ubytovanie individuálne.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

  • recenzovaný zborník príspevkov z konferencie s prideleným číslom ISBN, ktorý bude vydaný v elektronickej CD forme a bude trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a Právnickej fakulty UK, bude zaradený do databázových knižničných systémov. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie. 
(c) 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK